Regen, wind en kou komen er aan in deze donkere dagen. Wij houden u warm en uit de wind!. 
Gratis verzending in Nederland en België

 • Voor 16.00 uur besteld
  Binnen 48 uur geleverd
 • Goed beoordeeld
  Gemiddeld: 8,5
 • Uitstekende Service
  Niet tevreden, Geld terug
 • Scherpst in Prijs!
  Elders goedkoper? Laat het weten!

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van:

 

Gleco

Schweitzerlaan 2

5644 DL Eindhoven

Nederland

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 01-01-2009  onder nummer 17239562.

 

1. Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door Gleco in de handel is gebracht en/of verstrekt.

1.2 Via de website www.gleco.nl worden de producten van Gleco aangeboden.

1.3 Als de klant over gaat tot een transactie of overeenkomst met Gleco, Geeft de klant aan akkoord te gaan met de algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

1.4 Alle aanbiedingen en offertes van Gleco zijn vrijblijvend.

1.5 De aangeboden producten en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde product kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het product zoals aangeboden op de site of in de media.

1.6 Gleco doet er alles aan om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Ondank deze werkmethode is Gleco niet verantwoordelijk voor zet-, type- en of programmeerfouten.

 

2. Bestellingen

2.1 Gleco behoud zich in het recht om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

2.2 Gleco is eveneens gerechtigd producten slechts te leveren nadat de klant een door Gleco bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.

2.3 Gleco behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

2.4 De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de datum vermeld op de factuur.


3. Leveringen

3.1 Levering wordt bezorgd op het door de klant aan te geven adres. Levering is uitsluitend binnen Nederland en België.

3.2 Als er op een bepaalde tijd een levertijd van toepassing is, Zal Gleco dit zo spoedig mogelijk aan de klant doorgeven.

3.3 Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade.

3.4 Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, is Gleco gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt aan de klant in rekening te brengen.

 
3.5 Met de klant wordt het tijdstip van bezorgen overlegd. Eventueel kan van de klant een bijdrage in de handeling- en verzendkosten gevraagd worden.

3.6 Indien de levering niet volledig op afgesproken tijdstip kan worden uitgevoerd. Zal de klant hier zo snel mogelijk bericht van ontvangen.

3.7 Het risico van beschadiging en verlies van producten tijdens het vervoer naar de klant is voor Gleco. Nadat de producten door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

3.8 In geval van retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van de klant. De klant dient het product voldoende te verzekeren tijdens het transport.

3.9 Levering en afhandeling bepaald Gleco in overleg met de Klant.

3.10 De koper heeft  het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de koper een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de koper. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

Voorwaarden:

Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (koper moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

 

4. Betaling

Bij Gleco kan er betaald worden met de pin en storting op rekening. Bestellingen via onze webshop kunnen worden betaald via Ideal, Paypal, Mistecash of Bankoverboeking.

4.1 Ingeval van creditcardzending of in geval van een storting op de bankrekening van Gleco zullen de producten op naam en voor rekening van de klant naar een door de klant aangegeven adres worden verzonden in Nederland of Belgie. De eventueel door de klant verschuldigde handeling- en verzendkosten zullen door Gleco vooruit worden voldaan en als onderdeel van de totaalrekening bij de klant in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden
4.2 Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald. 


4.3 Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door Gleco aangegeven, te worden betaald. 


4.4 Een eventueel openstaand saldo op de rekening van de klant is onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar in de volgende gevallen: 
- indien de klant, die gedurende tenminste 2 maanden achterstallig is in de betaling, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; 
- bij verhuizing naar het buitenland. 
- indien de klant aan Gleco met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Gleco de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.
- bij surseance van betaling, onder bewindstelling, schuldsanering of faillissement van de klant.
- bij overlijden van de klant indien er gegronde vermoedens bestaan dat de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, niet zullen worden nagekomen. 


4.5 Boete rente en administratie kosten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de klant in gebreke is gebleven, tot op het tijdstip waarop het verschuldigde geheel voldaan is. 


4.6 Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt. 


4.7 Bij de beoordeling van kredietwaardigheid van de klant maakt Gleco gebruik van de door de klant verstrekte gegevens. 


4.8 Voor zover de wettelijke voorschriften dit toelaten, komen alle kosten die verband houden met de inning en invordering van het door de klant aan Gleco verschuldigde, voor rekening van de klant. Het betreft hier bijvoorbeeld doch daartoe niet beperkt, kosten van incasso, juridisch advieskosten, deurwaarderskosten e.d.

 

5. Deelbetalingen

5.1 Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan. 


5.2 Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting van de klant op, tenzij Gleco zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart.


6. Terugbetalingen


6.1. Reeds betaalde bedragen voor producten die worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald met inhouding van administratiekosten dan wel verrekend met nog openstaande vorderingen, dat ter beoordeling van Gleco. 


6.2 Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen.


Garantie

7.1 Gleco geeft de zelfde garantie termijnen als zijn leveranciers.


7.1 Op alle door Gleco geleverde producten zijn de garantieperiode evenals de garantievoorschriften van toepassing.


7.2 In geval van gebreken dient de klant binnen 10 dagen na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te bevatten en kan elektronisch, schriftelijk of telefonisch (met schriftelijke bevestiging) plaatsvinden. De klant dient dan de betreffende defecte producten per ommegaande en voldoende gefrankeerd en verzekerd met het originele leveringsformulier terug te zenden aan Gleco.


7.3 Afhandeling van de klacht zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit product. 

7.4 Gleco is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Gleco geleverd product, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Gleco.


7.5 Onder garantie wordt uitsluitend verstaan de garantie op technische gebreken die voortkomen uit ondeugdelijk assemblage en/of fabrieksfouten.
Niet onder de garantiebepalingen vallen dus de defecten of storingen welke ontstaan door normale slijtage verschijnselen zoals remvoeringen, lampjes, gaskabels, bandenslijtage enz. (bij scooters of fietsen).


7.6 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Gleco.


8. Zekerheidsstelling

8.1 Indien Gleco reden meent te hebben om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de klant te twijfelen, heeft Gleco het recht, alvorens over te gaan tot levering van de producten, dan wel voortzetting van de leveringen, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant uit hoofde van een overeenkomst. Indien een dergelijke zekerheid door de klant wordt geweigerd, is Gleco vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Gleco op vergoeding van schade en kosten. 


8.2 De klant wordt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Gleco geleverde producten. Gleco blijft eigenaar van de producten zolang de klant zijn verplichtingen uit hoofd van een overeenkomst niet heeft voldaan. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is YREB gerechtigd (doch niet verplicht) zonder nadere ingebrekestelling de geleverde producten terug te nemen.

 

9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Gleco ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Adreswijzigingen

 

10. Privacy

10.1 Gleco respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling en indien aangegeven door de wederpartij voor nieuwsbrieven.

10.2 Persoonsgegevens zullen door Gleco niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Gleco, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door wederpartij of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

10.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de wederpartij worden gewijzigd voor zover dit voor Gleco geen onevenredige inspanning of kosten vergt.


11. Toepasselijk recht


11.1 Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 


11.2 Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien en niet binnen 60 dagen in de minne kunnen worden geschikt, kunnen door partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Eindhoven.